İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ:

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.

Çalca Mahallesi, 43001, Kütahya

Tel : +90 274 225 12 00 Faks : +90 274 225 12 13  E-Posta : info@ngkutahyaseramik.com.tr